چین: هزینه بحران سازی‌های آمریکا را اروپایی‌ها می‌دهند


تهران – ایرنا – ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امورخارجه چین، در انتقاد از سیاست بهره جویانه آمریکا از به اصطلاح متحدان اروپایی خود گفت، در واقع اروپایی‌ها هستند که هزینه بحران سازی‌های آمریکا را می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959397/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF