گسترش همکای های علمی و فناوری چین و کشورهای عربی


تهران-ایرنا- چین در طول سال های اخیر همکاری های علمی خود را با کشورهای عربی گسترش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286398/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C