گام‌های سریع چین برای خداحافظی با خوردوهای آلاینده


تهران- ایرنا- چین برای توسعه استفاده از خودروهای سبز، زیرساخت‌های لازم را در مناطق روستایی گسترش می‌دهد تا با سرعت بیشتری خودروهای آلاینده را کنار بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118289/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87