گازپروم: حجم گاز صادراتی به چین به میزان بی‌سابقه ای رسید


تهران – ایرنا – شرکت گازپروم روسیه روز پنجشنبه اعلان کرد که حجم گاز طبیعی صادراتی در دسامبر به چین به درخواست این کشور، تا میزان بی سابقه ای افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965060/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF