کشورهای آسیای میانه خواستار عبور کریدور بین‌المللی "چین به اروپا" از ایران شدند


تهران-ایرنا- کشورهای آسیای میانه خواستار عبور کریدور بین‌المللی چین به اروپا از خاک کشورهای آسیای میانه، ایران و ترکیه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257208/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7