کره شمالی وعده پاسخی حیرت آور در برابر ارسال تجهیزات استراتژیک آمریکا داد


تهران- ایرنا -کره شمالی امروز سه شنبه با محکوم کردن ارسال اخیر تجهیزات استراتژیک آمریکا به شبه جزیره کره، در مقابل این اقدام وعده پاسخی کوبنده و قاطع داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261041/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9