کره شمالی نشست حقوق بشر سازمان ملل را "توطئه" آمریکا خواند


تهران – ایرنا – کره شمالی نشست اخیر سازمان ملل در مورد وضعیت و سابقه حقوق بشر خود را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد آمریکا از این سازمان بین المللی برای “توطئه” علیه پیونگ یانگ استفاده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203114/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF