کره شمالی بار دیگر به تخلیه پساب نیروگاه فوکوشیما در دریا واکنش نشان داد


تهران– ایرنا– پیونگ یانگ امروز چهارشنبه ژاپن را به خاطر فاز سوم تخلیه پساب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس آرام مورد انتقاد قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284466/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4