کره شمالی، ژاپن را از برنامه خود برای پرتاب ماهواره به فضا مطلع کرد


تهران- ایرنا- خبرگزاری کیودو دوشنبه شب گزارش داد که کره شمالی، ژاپن را از برنامه خود برای پرتاب یک ماهواره به فضا در روزهای آینده مطلع کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297811/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9