کره جنوبی و امارات تعداد پروازهای تجاری را افزایش دادند


تهران، ایرنا- کره جنوبی و امارات روز شنبه با افزایش سقف پروازهای تجاری دوجانبه موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257903/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF