کره جنوبی سامانه پرتاب راکت به لهستان می فروشد


تهران-ایرنا- خبرگزاری رویترز نوشت لهستان در تازه ترین معامله تسلیحاتی خود با کره جنوبی که به خرید و انتقال تانک و ادوات  توپخانه ای هوویتزر منجر شد، قصد دارد سامانه های توپخانه موشکی از این کشور خریداری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917447/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF