کره جنوبی، آمریکا و ژاپن رزمایش بازدارندگی دریایی برگزار کردند


تهران- ایرنا- کره جنوبی، آمریکا و ژاپن برای اولین بار در ۷ سال گذشته، رزمایش سه‌جانبه بازدارندگی در دریا را در آب‌های شبه‌جزیره کره برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253930/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF