کانادا درباره «ایستگاه‌های پلیس» چین در استان کبک تحقیق می‌کند


تهران- ایرنا- پلیس کانادا اعلام کرد که درباره گزارش‌های ادعایی در مورد «ایستگاه‌های پلیس» چین در مونترال استان کبک تحقیق خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052506/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF