کابینه مالزی با هدف اعتمادسازی دچار تغییرات شد


تهران- ایرنا- انور ابراهیم نخست وزیر و وزیر دارایی مالزی در میانه افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی با هدف تمرکز بر اقتصاد، بهداشت و آموزش تغییرات بزرگی را در کابینه اعمال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320175/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF