ژاپن ۲۵ فرد حقیقی و سازمان روسیه را تحریم کرد


تهران – ایرنا – خبرگزاری تاس اعلام کرد که ژاپن ۲۲ فرد و سه سازمان و وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه را در فهرست تحریم قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010791/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF