ژاپن خواستار بازسازی نظم نوین جهانی برای مقابله با رژیم های مستبد شد


تهران – ایرنا –  «یاسوتوشی نیشیمورا» (Yasutoshi Nishimura) وزیر تجارت و صنعت ژاپن در اظهاراتی در واشنگتن، خواستار نوسازی نظم نوین جهانی برای برخورد با حکومت‌های مستبد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990465/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF