ژاپن: حمایت گروه ۷ از اوکراین به رغم مناقشات خاورمیانه تزلزل‌ناپذیر است


تهران- ایرنا -ژاپن در جلسه وزیران امور خارجه کشورهای گروه ۷ اعلام کرد حمایت این گروه از اوکراین در جنگ با روسیه تحت تاثیر شدت گرفتن مناقشات در خاورمیانه قرار نخواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283595/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1