چین: یک افغانستان توسعه یافته و باثبات برای کل منطقه مفید است


تهران- ایرنا- رسانه های چینی در رابطه با فصل جدید روابط بین پکن و حکومت سرپرست طالبان می گویند: مردم افغانستان می دانند که چین می تواند صادقانه با آنها در بخش های مختلف همکاری و رویاهای دیرینه آنها را به واقعیت تبدیل کند و با تبدیل افغانستان به یک کشور توسعه یافته، باعث صلح و ثبات در منطقه آسیای مرکزی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140823/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA