چین و مجارستان بر تقویت همکاری‌ها توافق کردند / تشکیل کمیته بین دولتی ابتکار کمربند و جاده


تهران- ایرنا- چین و مجارستان با ایجاد یک کمیته بین‌دولتی در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» و تقویت همکاری‌های دوجانبه توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969599/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86