چین و آموزش رهبران آفریقایی/آیا واقعاً آمریکا جا مانده است؟


تهران – ایرنا – چین سال ها است که ضمن رقابت با آمریکا، همکاری های همه جانبه ای را با اغلب کشورهای آفریقایی آغاز کرده و حتی با آموزش بسیاری از رهبران و فرماندهان نظامی این قاره، سعی دارد با افزایش این تعاملات بر توان رقابتی خود با آمریکا در این قاره و جهان بیافزاید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193905/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA