چین میانمار را به همکاری برای حفظ ثبات مرزی ترغیب کرد


تهران- ایرنا – یک مقام چینی پس از بالاگرفتن جنگ میان نیروهای حکومت نظامی میانمار با شبه نظامیان گفت میانمار باید با چین برای حفظ ثبات در مرز مشترک همکاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282145/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF