چین: مخالف هرگونه تضعیف امنیت کشورهای منطقه هستیم


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن با هر گونه تضعیف امنیت کشورهای منطقه مخالف است


منبع: https://www.irna.ir/news/85199990/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85