چین سه ماهواره را با موفقیت به فضا فرستاد


تهران- ایرنا- خبرگزاری شینهوا شنبه گزارش داد که چین سه ماهواره را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316082/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF