چین: تایوان برای از سرگیری گفت وگوها باید به «اجماع 1992» بازگردد


تهران- ایرنا- یک سخنگوی چین امروز (چهارشنبه) تاکید کرد که اگر تایوان واقعا قصد ازسرگیری مذاکرات را دارد باید به بنیادهای سیاسی تعریف شده در اجماع سال ۱۹۹۲ بازگردد که بیانگر اصل چین واحد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428903/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-1992-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF