چین: بازگشت به برجام بهترین راه حل مساله هسته ای ایران است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه برجام بهترین راه حل برای موضوع هسته ای ایران، است، اظهار داشت: مقامات ایران و آمریکا باید تلاش های دیپلماتیک را افزایش داده و با تصمیم های سیاسی راه برگشت برجام را هموار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140779/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA