چشم‌اندازهای اصلاحات اقتصادی قزاقستان با اتکا به چین


تهران – ایرنا – قزاقستان با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد خود می‌کوشد اصلاحات فراوانی را در حوزه‌های مختلف بخصوص سیاست و اقتصاد انجام دهد و برای نیل به این هدف در حال توسعه همکاری با چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85374503/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86