چرا جهان غرب از تلاش «بریکس» در مسیر چندجانبه گرایی واهمه دارد؟


تهران- ایرنا- روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان در گزارشی تحلیلی به اجلاس اخیر سران کشورهای گروه بریکس در آفریقایی جنوبی اشاره کرده است و به طرح این سوال می پردازد که چرا تلاش های بریکس برای چندقطبی بودن جهان، غرب را نگران می کند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85225523/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF