پیام چین به ژاپن: نباید در تله بازی با حاصل جمع صفر گرفتار شویم


تهران- ایرنا- «وانگ یی» وزیر خارجه چین به ژاپن هشدار داد که در «تله بازی با حاصل جمع صفر» گرفتار نشود و بجای آن به همکاری با پکن روی آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964540/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85