پکن هرگونه دخالت بیگانگان در آسیای مرکزی را محکوم کرد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین در دیدار با «بختیار سعیداف» همتای ازبک خود تاکید کرد که کشورش با هرگونه دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی کشورهای آسیای مرکزی مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299285/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF