پکن: مخالف محدودیت‌های آمریکا بر صادرات تراشه به چین هستیم


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا، گفت: پکن با اعمال محدودیت های آمریکا بر صادرات تراشه به چین مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320254/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85