پکن: احترام به منافع یکدیگر، عامل اصلی توسعه روابط چین، ژاپن و کره جنوبی


تهران-ایرنا- «وانگ‌یی» وزیر امور خارجه چین در خصوص دیدار با همتایان کره و ژاپنی خاطرنشان کرد که اولویت اصلی برای توسعه همکاری پکن، توکیو و سئول، احترام به منافع یکدیگر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304235/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86