پارلمان کره شمالی قانون توسعه شتابان سیاست هسته‌ای را تصویب کرد


تهران- ایرنا-مجلس عالی خلق کره شمالی ماده واحده ای در اصلاح قانون اساسی این کشور برای ایجاد نیروهای هسته ای و توسعه شتابان آنها به منظور مهار جنگ و حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85241347/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF