وزیر منابع طبیعی روسیه به کره شمالی سفر کرد


تهران- ایرنا – هیات روسی به سرپرستی وزیر منابع طبیعی به پیونگ یانگ سفر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291823/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF