وزیر خارجه تیمور شرقی از حضور شرکت های ایرانی در این کشور استقبال کرد


تهران – ایرنا – « بندیتو دوستانتوس فریتاس » وزیر خارجه تیمور شرقی در دیدار سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایران در این کشور ؛ از حضور و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در تیمور شرقی استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393816/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84