وزیران خارجه عربستان و چین تلفنی آخرین تحولات غزه را بررسی کردند


تهران- ایرنا- منابع خبری گزارش دادند، وزیران خارجه عربستان سعودی و چین تلفنی درباره آخرین تحولات غزه گفت وگو و رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85279725/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF