همکاری‌های نظامی و امنیت اقتصادی فرانسه و ژاپن افزایش می‌یابد


تهران – ایرنا – نخست‌وزیر ژاپن و رئیس جمهوری فرانسه به تازگی توافق کردند با نقشه راهی جدید همکاری دوکشور را در زمینه دفاعی و امنیت اقتصادی گسترش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310368/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF