هشدار چین به اروپا: تحریم تبعات دارد


تهران- ایرنا -دیپلمات ارشد چین در اتحادیه اروپا گفت پکن قاطعانه به هرگونه تحریم اروپا برای چین درباره ادعای دورزدن تحریم های اتحادیه اروپا در قبال روسیه بدون فراهم کردن مدارک روشن قاطعانه پاسخ خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126273/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF