نماینده دبیرکل سازمان ملل خواستار نشستی دیگر در قطر با حضور طالبان شد


نیویورک – ایرنا- نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان با ابراز نگرانی درباره وضعیت افغانستان بر ضرورت تشکیل نشستی دیگر در دوحه قطر با حضور مقامات دولت موقت افغانستان (طالبان) تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410751/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86