ناکامی تحریم‌های آمریکا در گسترش جهانی شرکت‌های چینی


تهران- ایرنا- یکی از رسانه‌های چینی با اشاره به تبلیغات منفی کشورهای غربی علیه اقتصاد این کشور و تحریم‌های آمریکا، نوشت: با این حال این تحریم‌ها نتواسته مانع حضور شرکت‌های چینی در جامعه جهانی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377624/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C