نارضایتی مردم مالزی از کاهش مجازات نخست وزیر سابق این کشور


 تهران – ایرنا – مردم مالزی از تصمیم شورای عفو برای نصف کردن مدت محکومیت نخست وزیر سابق این کشور ابراز نارضایتی کرده‌اند و برخی می‌گویند عدالت در این کشور از بین رفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375107/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1