ناخرسندی چین از تصمیم آلمان برای اعمال محدودیت‌ها علیه شرکت هوآوی


تهران- ایرنا- دولت چین از تصمیم آلمان برای اعمال محدودیت‌ها علیه شرکت هوآوی ابراز ناخرسندی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051708/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C