میزبانی کشتی های روسیه توسط چین که از تنگه تایوان عبور می کنند


تهران- ایرنا – چین میزبان دو کشتی روسی که قرار است در رزمایش مشترک دریایی با چین شرکت کنند و پیش تر از تنگه تایوان و ژاپن عبور کرده اند، شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161779/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF