مواضع متناقض آمریکا در باره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل


تهران- ایرنا- با وجود ادعای ایالات متحده در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه حل دو دولتی، واشنگتن معتقد است که عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به این مساله کمک نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447571/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84