معاون کمیته علم و فناوری هسته‌ای چین بازداشت شد


تهران-ایرنا- در پی تشدید مبارزه پکن با فساد اداری، سه تن از مدیران بخش هوافضا اخراج و معاون کمیته علم و فناوری شرکت ملی هسته‌ای چین بازداشت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376137/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF