مخالفت چین با تصمیم آمریکا برای عدم دعوت از روسیه به نشست «اَپک»


تهران-ایرنا- «ژانگ هانهویی» سفیر چین در روسیه اظهار داشت: پکن با تصمیم واشنگتن برای دعوت نکردن مسکو به نشست آتی «همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه» (APEC) در سانفرانسیسکو مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242387/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%DA%A9