مجارستان خواستار همکاری نزدیک تر اتحادیه اروپا با چین شد


تهران-ایرنا- «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان تاکید کرد که هر چه همکاری های اقتصادی بین چین و اروپا نزدیک تر باشد، اتحادیه اروپا زودتر می تواند رقابت خود را بازیابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244352/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF