ماهواره مصری از پایگاه فضایی چین به فضا پرتاپ شد


تهران-ایرنا- یک ماهواره سنجش از راه دور مصری از پایگاه فضایی جیو چوان در شمال غربی چین به فضا پرتاپ و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311783/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D8%AF