مانیل از پکن به دلیل ادعای مالکیت دریای جنوبی چین انتقاد کرد


تهران- ایرنا- وزیر دفاع فیلیپین از چین به دلیل متهم کردن کشورش به ایجاد تنش و ایجاد مشکل در دریای جنوبی چین انتقاد کرد و گفت: هیچ کشوری در جهان، به صراحت در مورد مالکیت کل دریای جنوبی چین صحبت نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327906/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF