لغو ۴۰۵ پرواز در شمال شرقی چین به دلیل برودت نا به هنگام هوا و کولاک


تهران- ایرنا – براساس هشدارهای هواشناسی در چندین شهر چین و بروت هوای نابه هنگام و کولاک در شمال شرق این کشور صدها پرواز هواپیما لغو و مدارس تعطیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282605/%D9%84%D8%BA%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7