فیلیپین جزایر خود در دریای جنوبی چین را توسعه می‌دهد


تهران- ایرنا- فرمانده ارتش فیلیپین گفت: جزایر دریای جنوبی چین که آن را بخشی از قلمرو خود می‌دانیم را توسعه خواهیم داد زیرا که هدف ما قابل سکونت شدن این جزایر برای سربازان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355345/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF